Giao thương
Thông tin doanh nghiệp
RSS
  • Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn đối với người không theo hợp đồng lao động

Huấn luyện an toàn đối với người không theo hợp đồng lao động

Thông thường, người lao động thường được các tổ chức hay cơ sở quản lí chi trả chi phí cho việc huấn luyện an toàn. Nhưng đối với những người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động thì phải tự chi trả cho khóa huấn luyện an toàn.

Thực tế có những người lao động làm việc tự do chứ không làm hợp động với một tổ chức, cơ sở nào đó. Vì thế mà khi làm việc cho một cơ sở có liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động, họ cũng phải tham gia khóa huấn luyện an toàn, và phải tự chi trả phí học cho mình.

Trong một số trường hợp đặc biệt, người lao động không theo hợp đồng sẽ được miễn giảm chi phí cho việc huấn luyện an toàn. Cũng tương tự như những học sinh hay sinh viên được miễn giảm học phí, thì những người lao động có điều kiện như thế cũng được miến giảm chi phí cho huấn luyện. Cụ thể là những người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hay hộ mới thoát nghèo, những người lao động là người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng hoặc là con của người có công với cách mạng, là thương binh hay con của thương binh, những đối tượng người lao động đó sẽ được miễn giảm chi phí cho những khóa học huấn luyện an toàn.

Những người lao động không theo hợp đồng nằm trong diện được miễn giảm chi phí sẽ được hỗ trợ một khóa huấn luyện cho một công việc có yêu cầu khắc khe về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Những người lao động đó phải tham gia đầy đủ khóa huấn luyện, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của khóa huấn luyện và có mặt đầy đủ trong các bài kiểm tra của khóa học. Chi phí hỗ trợ đó sẽ được trao trực tiếp cho người lao động được miễn giảm chứ không qua bất kì một tổ chức nào khác.

Đối với những sự hỗ trợ hết mình đó từ phí đội ngũ huấn luyện an toàn hay từ phía nhà nước, những người lao động không theo hợp đồng phải có trách nhiệm thực hiên tốt những chính sách để đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong quá trình lao động của mình.